Päivitetty opas jätteen vaaralliseksi luokittelusta julkaistu

Ympäristöministeriö julkaisi 30. tammikuuta 2019 päivitetyn oppaan jätteen vaaralliseksi luokittelusta. Luokittelulla on vaikutuksia esimerkiksi jätteen käsittelytapaan, laitoksen ympäristölupaan tai jätteiden pakkaamiseen ja kirjanpitoon.

Vaarallinen jäte on määritelty jätelaissa (646/2011). Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan käytöstä poistettua ainetta tai esinettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen, terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai jos sillä on muu vastaava ominaisuus. Vaaraominaisuuksista säädetään tarkemmin jätedirektiivin 2008/98/EY liitteessä III. Liitettä on uudistettu neuvoston asetuksella (EU) 2017/997. Opas on tarkoitettu jätteen vaarallisuudesta päätöksiä tekeville viranomaisille ja toiminnanharjoittajille, jotka luokittelevat jätteitä jäteluettelon mukaisiin luokkiin.

Kuinka jäte luokitellaan?

Lähtökohtaisesti jäte luokitellaan EU:n jäteluettelon avulla (komission päätös 2014/955/EU). Jos jätteelle ei ole suoraan asetettu vaarallisen jätteen nimikettä, jätteen luokittelusta tulee tehdä erillinen arvio. Jätteen ominaisuuksien tarkempi tunteminen on kuitenkin yleensä tarpeen jätteen asianmukaisen käsittelytavan määrittämiseksi.

Jätedirektiivin liitteessä III on lueteltu ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaarallisia. Jäte on vaarallista, jos sillä on yksikin komission asetuksessa 1357/2014 määritelty vaaraominaisuus. Jätteen vaaraominaisuuksien arviointi on tarpeen erityisesti silloin, kun jätteelle on jäteluettelossa ns. rinnakkaisnimike, eli samalla jätteellä on sekä vaarallisen että vaarattoman jätteen nimike. Silloin arviointi jätteen luokittelusta tehdään jätteen vaaraominaisuuksien perusteella.

Jäteluokituksen vaikutukset

Jätteen vaaralliseksi luokittelu vaikuttaa siihen, voiko käsittelylaitos ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteen luokittelun muuttuminen voi edellyttää ympäristöluvan muuttamista sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.  Laitoksen koko, toiminnan luonne ja käsiteltävän jätteen luokitus vaikuttavat siihen, toimiiko ympäristölupaviranomaisena aluehallintovirasto vai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vaarallisen jätteen käsittelylaitosten ympäristöluvan myöntää pääsääntöisesti aluehallintovirasto.

Vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen, siirtoasiakirja ja tietojen toimittaminen

Vaarallisen jätteen sijoittamisessa kaatopaikalle on omat vaatimuksensa. Räjähtäväksi, syövyttäväksi, hapettavaksi tai syttyväksi luokitellun jätteen sekä ihmisten ja eläinten terveydenhoidossa syntyneen tartuntavaarallisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle on kokonaan kielletty. Vaarallista jätettä ei myöskään saa sekoittaa muuhun jätteeseen laimentamistarkoituksessa.

Vaarallisen jätteen kuljetuksen mukana on oltava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että siirtoasiakirja pysyy kuljetuksessa mukana ja että se annetaan siirron päätyttyä vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Kesällä 2018 voimaan tullut EU:n jätedirektiivin muutos (EU) 2018/851 edellyttää, että vaarallisen jätteen tuottajien on tulevaisuudessa ilmoitettava edellä mainitut vaarallisia jätteitä koskevat tiedot toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin. Suomessa on tarkoitus kehittää vaarallisten jätteiden sähköistä ilmoitusjärjestelmää jätedirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020 mennessä.

Vaarallisen jätteen pakkaaminen

Vaarallisen jätteen pakkauksen on oltava tiivis, uudelleensuljettava ja sen on kestettävä siirtämisen ja säilömisen aiheuttamat rasitukset. Jos pakkaus täyttää kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen 1272/2008 vaatimukset, sen katsotaan täyttävän myös jäteasetuksen vaarallisen jätteen pakkausvaatimukset.

Päivitetty opas on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.